پرشین رام - Persian ROM

محصولات فایلی پرشین رام

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید !

HomeGoogle

آیکون نام فایل پسوند فایل نوع فایل تاریخ بارگذاری ساعت بارگذاری حجم فایل لینک دانلود

Asus Google Nexus 7

- پوشه 2021-04-30 21:52:53 - ورود

Asus Google Nexus 7 (2013)

- پوشه 2021-04-30 21:53:08 - ورود

Google Nexus 9 LTE (volantisg)

- پوشه 2021-04-30 21:53:37 - ورود

Google Nexus 9 Wi-Fi (volantis)

- پوشه 2021-04-30 21:54:03 - ورود

Google Pixel (sailfish)

- پوشه 2021-04-30 21:54:43 - ورود

Google Pixel 2 (walleye)

- پوشه 2021-04-30 21:59:53 - ورود

Google Pixel 2 XL (taimen)

- پوشه 2021-04-30 22:04:37 - ورود

Google Pixel 3 (blueline)

- پوشه 2021-04-30 22:09:25 - ورود

Google Pixel 3 A (sargo)

- پوشه 2021-04-30 22:13:15 - ورود

Google Pixel 3 A XL (bonito)

- پوشه 2021-04-30 22:14:30 - ورود

Google Pixel 3 XL (crosshatch)

- پوشه 2021-04-30 22:15:45 - ورود

Google Pixel 4 (flame)

- پوشه 2021-04-30 22:19:35 - ورود

Google Pixel 4 XL (coral)

- پوشه 2021-04-30 22:20:29 - ورود

Google Pixel XL (marlin)

- پوشه 2021-04-30 22:21:22 - ورود

LG Nexus 4 (occam)

- پوشه 2021-04-30 22:26:51 - ورود

LG Nexus 5 (hammerhead)

- پوشه 2021-04-30 22:27:00 - ورود

Motorola Nexus 6 (shamu)

- پوشه 2021-04-30 22:27:16 - ورود

Samsung Galaxy Nexus

- پوشه 2021-04-30 22:28:37 - ورود

Samsung Nexus 10 (mantaray)

- پوشه 2021-04-30 22:28:43 - ورود